CSS元素居中布局

在前端开发中,我们经常会遇到各种上不同场景的关于居中的布局,一般水平居中是相对简单,而 垂直居中与水平垂直则相应要麻烦些。在下来我们对各种场景一一列出解决方案。

水平居中

水平居中相对于其它几中居中排列要简单的多,按标签元素可分为行内元素与块级元素居中:

1、行内元素

如:a img span em b small 此类标签元素及文本

  .center { text-align: center; }

2、块级元素

如:div section header p此类标签元素,需要设置宽度

  .center { margin: 0 auto; }

垂直居中

1、line-height

针对有且仅有一行内容时可行。将line-height值设为相对应高度即可。

2、vertical-align

针对行内元素如img span等元素,其对齐相对于文本基线。达不到完美的垂直居中,不常用。

3、其它

关于垂直居中其它方式参考水平垂直居中。

水平垂直居中

在水平垂直居中的场景中,可分为定宽定高、不定宽不定高,按不同应用场景可分如下几种方式,在布局中实际情况而定。

1、Flex方式

适用场景:IE9+、现代浏览器、响应式、不定宽不定高

<section class="center">
  <div>水平垂直居中</div>
</section>
.center {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

2、绝对定位方式

适用场景:IE8+、及现代浏览器、响应式

<section class="center">
  水平垂直居中
</section>
.center {
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  margin: auto;
}

3、绝对定位+transform方式

适用场景:IE9+、及现代浏览器、响应式、不定宽不定高

<section class="center">
  水平垂直居中
</section>
.center {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%)
}

4、绝对定位+calc函数

适用场景:IE9+、及现代浏览器、定宽定高

<section class="center">
  水平垂直居中
</section>
.center {
 width: 200px;
 height: 200px;
 position: absolute;
 top: calc(50% - 100px);
 left: calc(50% - 100px);
 
  
}

5、绝对定位+margin负属性

适用场景:IE6+、及现代浏览器、定宽定高

<section class="center">
  水平垂直居中
</section>
.center {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  width: 200px;
  height: 200px;
  margin-left: -100px;
  margin-top: -100px;
}

6、Table-cell方式

适用场景:IE8+、及现代浏览器、不定宽不定高

<div class="table">
 <div class="table-cell">
  <div class="center-content">
   水垂直居中
  </div>
 </div>
</div>
.table{ display: table; }
.table-cell {
 display: table-cell;
 vertical-align: middle;
 text-align: center;
}
.center-content{
 width: 50%;
 margin: 0 auto;
}
最近修改时间:2024-05-16 01:52:13